art brut

v České republice

bez názvu
1 

Historický přehled art brut v Českých zemích a na Slovensku*)

1880

Továrník Ignác Etrich (1839-1927) z Horního Nového Města u Trutnova přenesl spiritismus z Německa do Podkrkonoší. 2. února provedl první seanci s médiem Lotti Wihanovou z Trutnova. Tento den je uváděn jako počátek spiritistického hnutí v Čechách.

1895

2. června byla svolána první spiritistická schůze v Konviktu v Bartolomějské ulici v Praze, kterou můžeme označit za 1. sjezd českých spiritistů.

1900

Spisovatel, nakladatel a průkopník spiritismu v Čechách, Karel Sezemský (1860 – 1936) začíná vydávat „spiritistický časopis věnovaný záhadám duševním“ Posel záhrobní, který bude bez přerušení vycházet až do roku 1939.

1906

28.10. byla zahájena ve dvoraně Občanské záložny v Kyjově na Moravě první výstava celkem 800 médijních kreseb od šesti médií.

1908

Popularizátor spiritismu a vydavatel a redaktor spiritistické literatury Stáňa J. Bělohradský (1875 -1940), uspořádal výstavu své sbírky médijních kreseb na Břevnově u Prahy. Policie výstavu zakázala.

1912

Bylo založeno Bratrské sdružení českoslovanských spiritistů.

1913

Stáňa J. Bělohradský vydal knihu Dějiny původ a účel kreseb medijních vůbec a v Čechách zvláště.

1920

Josef Čapek (1887-1945) vydává knihu Nejskromnější umění, ve které vzdává hold umění na okraji, vzniklému mimo okruh akademického umění, tvůrcům vývěsních štítů a hraček, malířům porcelánu a plakátů.

1922

V Národním domě na Vinohradech byla uspořádána velká výstava médijních kreseb. Při této příležitosti bylo založeno „Ústředí českých spiritistických spolků se sídlem v Praze.“

1927

Ve Slezsku byl založen spiritistický spolek Bratrství.

1933

Psycholog Bohuslav Brouk (1912 – 1978), pozdější člen surrealistické skupiny, vyjádřil v textu „Poesie 1932“ a choromyslnost, otištěném v časopise Volné směry, názor, že „...samy jeho (schizofrenikovy) výtvory nejsou ve svém žánru patologické, nýbrž jsou toliko jeho patologií umožněny, objeveny...“

Ku příležitosti celorepublikového sjezdu spiritistů v Praze byla 4. června zahájena dodnes největší výstava médijních kreseb a maleb v Clam-Gallasově paláci v Praze. Zabrala 14 sálů a shlédlo ji na 10000 návštěvníků.

1949

Koná se první výstava sbírky art brut Jeana Dubuffeta v pařížské galerii René Drouina nazvaná „L´art brut préféré aux arts culturels“ (Raději art brut než kulturní umění). V souvisejícím textu Jean Dubuffet definuje art brut. Definitivně se zde distancoval od „umění šílenců“.

Na Dubuffetův koncept reagoval český teoretik umění a člen surrealistické skupiny Karel Teige (1900 - 1951). V textu připravovaném ke katalogu výstavy Karla Havlíčka (1907 - 1988) zařadil tohoto autora do oblasti art brut. Havlíčkova plánovaná výstava v Brně se však nakonec nekonala.

1965

Psychiatr Milan Hausner (1929-2000) se stává primářem psychiatrické kliniky v Sadské u Poděbrad, kde praktikuje experimentální psychoanalýzu za pomoci aplikace psychotropních látek. V pozůstalosti po MUDr. Hausnerovi se zachovala rozsáhlá sbírka kreseb jeho pacientů.

1966

V Bratislavě se koná 1. mezinárodní trienále insitního umění - INSITA. Vystaveno je 600 děl z 22 zemí světa. Výraz „insitní“ vychází z latinského „insitus“, které znamená původní, vrozený, a je dílem hlavního komisaře výstavy Štefana Tkáče (1931-1989), jenž pod tento termín zahrnoval naivní a lidové umění, stejně jako art brut.

Historik umění Arsen Pohribný (1928) připravil výstavu zahrnující tvůrce naivního umění a art brut pod názvem Obrazy prostého srdce, která byla prezentována v Ústí nad Labem, Rychnově nad Kněžnou a Vysokém mýtě.

1967

Nakladatelství československých výtvarných umělců vydává publikaci Arséna Pohribného a Štefana Tkáče: Naivní umění v Československu. V publikaci jsou uvedeni i tvůrci, které lze zařadit do art brut (např. Cecílie Marková (1911 – 1998), která je zahrnuta do kategorie „malíři výrazových vidin a absolutní fantasté“). Ke konfúzi naivního umění a art brut, která pokračovala de facto až do pádu komunistického režimu, docházelo nejspíš proto, že termín art brut byl příliš spojen s tvorbou spiritistických médií a duševně nemocných a jako takový byl pro socialistickou kulturní politiku nepřijatelný.

Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích začíná vytvářet svoji sbírku československého naivního umění, ve které jsou dnes zahrnuti i tvůrci art brut (Cecilie Marková, Marie Kodovská, Zbyněk Semerák, Anna Zemánková...)

1968 – 1990

Divadlo hudby OKS v Olomouci realizovalo zásluhou ředitele divadla Pavla Konečného celkem osm výstav neškolených tvůrců (František Řehák, Joža Mrázek-Hořický, Václav Beránek, Cecilie Marková, Marie Kodovská, Anna Zemánková, Františka Kudelová).

1969

2. ročník trienále INSITA v Bratislavě.

1972

3. ročník trienále INSITA v Bratislavě, po němž byla tradice přerušena a obnovena byla až po pádu komunistického režimu a rozpadu Československa, roku 1994. V katalogu byl uveřejněn příspěvek Jeana Dubuffeta, v němž rezolutně distancoval art brut od naivního umění, které se podle něj zcela podrobuje akademickému umění a je příliš poplatné kulturním normám.

1992

Výstava medijních kreseb a spiritismu zaměřená na "podkrkonošský okruh", se uskutečnila v Suchardově domě v Nové Pace. Stěžejním souborem výstavy byla kolekce výtvorů místního spiritisty Jana Tóny, z let 1915-1916. Kurátory výstavy byl ředitel muzea v Nové Pace Miloslav Bařina a Ivo Chocholáč.

1994

Obnovení přerušené tradice mezinárodního trienále naivního a lidového umění, outsider art a art brut INSITA v Bratislavě. Komisařem výstavy byli Juraj Žáry a Katarína Čierná. Autorem koncepce české kolekce se stal Antonín Jiráček.

1996

Národní galerie v Praze uspořádala ve Veletržním paláci výstavu Jitro kouzelníků (kurátor Jaroslav Anděl). V malém výběru zde byli představeni medijní kreslíři z podkrkonošského spiritistického okruhu.

Galerie Caesar v Olomouci vystavila díla Františky Kudelové.

1997

V Bratislavě se koná 5. trienále INSITA v koncepci Kataríny Čiernej. Kurátorem české kolekce je Antonín Jiráček.

1998

Galerie hlavního města Prahy uspořádala v Domě U Kamenného zvonu první výstavu L´Art brut – umění v původním /surovém/ stavu. Kurátorka Alena Nádvorníková (1942) zde vedle výběru 39 českých autorů vystavila také 22 reprezentativních tvůrců světového art brut ze sbírky L´Aracine.

Národní galerie ve spolupráci s Rakouským kulturním institutem vystavila ve Veletržním paláci v Praze umělce Guggingu. Výstava byla součástí festivalu "Umění bez bariér".

1998 – 1999

Historik umění Arsén Pohribný připravil výstavu Oinirické vize Anny Zemánkové, kterou hostilo Muzeum umění Olomouc, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Galerie výtvarného umění v Chebu a Galerie Klatovy / Klenová.

1999

Galerie Caesar v Olomouci vystavila díla Zbyňka Semeráka.

2000

Alena Nádvorníková připravila pro Palais Palffy ve Vídni expozici Tschechischer Surrealismus und Art Brut zum Ende des Jahrtausends (Český surrealiusmus a art brut na konci tisíciletí) která zahrnovala díla českých surrealistů a tvůrců art brut se zřetelem na medijní tvorbu.

Psychiatr Martin Jarolímek začíná v Čechách pořádat každoroční festival Chvála bláznoství, v jehož rámci jsou prezentována díla psychiatrických pacientů se zřetelem na jejich umělecké kvality.

Výběr z české insitní tvorby pod názvem Zrcadlo srdce, zrcadlo duše připravil pro Státní galerii výtvarného umění v Chebu, Severočeskou galerii výtvarného umění v Litoměřicích a Festival Uprostřed Evropy – Mitte Europa Antonín Jiráček.

Slovenská národní galerie uspořádala 6. ročník mezinárodního trienále insitního umění INSITA 2000.

2002

V Praze bylo založeno občanské sdružení abcd jakožto sesterská organizace stejnojmenné francouzské asociace.

V rámci České sezóny ve Francii uspořádala pařížská galerie Halle Saint-Pierre přehlídku L’Art Brut Tchèque v kurátorské koncepci Aleny Nádvorníkové.

Kurátorka Anežka Šimková uspořádala pro Muzeum umění Olomouc výstavu sbírky naivního a lidového umění a art brut Pavla Konečného (1949) Umělci čistého srdce.

Galerie výtvarného umění v Chebu uspořádala výstavu Jindřicha Vika (1899 - 1980) Moře. Kurátorem výstavy byl Jaromír Zemina.

2004

Sbírka Evy a Jana Švankmajerových byla pod názvem Syrové umění vystavena v Galerii U Bílého jednorožce v Klatovech. Sbírka zahrnuje kolekci art brut, jejíž součástí je i soubor spiritistickcýh kreseb, dále africké lidové umění, surrealistické a imaginativní umění a soubor prací na téma arcimboldeskní princip.

Musée d´art spontané a České centrum v Bruselu uspořádali společně výstavu českého art brut Tsjechische L’Art Brut Tchèque (České art brut) v kurátorské koncepci Aleny Nádvorníkové.

Antonín Jiráček připravil pro Severočeskou galerii výtvarného umění v Litoměřicích výstavu Zbyňka Semeráka Cesty a sny.

Slovenská národní galerie uspořádala 7. ročník mezinárodního trienále insitního umění INSITA 2004. Vedle soutěžní sekce zde byla prezentována výběrová výstava Tváre a figúry a Umelci z Guggingu.

2004–2006

Historik umění David Voda se podílel na koncepci dramaturgie Jurodivých výstav v Divadle hudby Olomouc.

2005

Výstava sbírky Evy a Jana Švankmajerových s názvem "Syrové umění" vystavena v Moravské galerii v Brně

Lucienne Peiry uspořádala pro Collection de l’Art Brut v Lausanne výstavu L’Art Spirite, jejíž součástí byl také soubor děl českých medijních tvůrců, který pro expozici připravila kurátorka Alena Nádvorníková.

Galerie Cavin-Morris v New Yorku vystavila současné české art brut pod názvem System in chaos. Autorkou koncepce byla Terezie Zemánková.

2006

Občanské sdružení abcd uspořádalo ve spolupráci s Galerií hlavního města Prahy výstavu Art brut, sbírka abcd z kolekce Bruno Decharma v kurátorské koncepci Terezie Zemánkové, Barbary Šafářové a Marie Rakušanové v Domě U Kamenného domu v Praze. K výstavě byl vydán stejnojmenný katalog v české a anglické verzi

Galerie Na palubě v Olomouci představila výstavu Květy vášně Anny Zemánkové.

2007

Slovenská národní galerie uspořádala 7. ročník mezinárodního trienále insitního umění INSITA 2007. Samostatná sekce byla věnována výstavě Magická architektúra v koncepci Rogera Cardinala.

2008

Výstava Art brut v českých zemích – mediumnici, solitéři, psychotici v koncepci Aleny Nádvorníkové se konala v Galerii výtvarného umění v Chebu a v Muzeu umění Olomouc.

V galerii souboru lidové architektury v Příkazích u Olomouce byla uspořádána výstava ze sbírky Dany a Pavla Konečných Umělci čistého srdce II.

Galerie Caesar v Olomouci uspořádala Arsénu Pohribnému k jeho osmdesátinám šestidenní výstavu Konkrétní a surové, kde byli vystaveni kromě prací skupiny Konkretistů mnozí z jeho oblíbených autorů z naivní i art brut scény ze sbírek Muzea umění Olomouc a mnoha soukromých sbírek.

2008-2009

Arsén Pohribný připravil pro Severočeskou galerii výtvarného umění v Litoměřicích, Galerii výtvarného umění v Hodoníně a Muzeum moderního umění Olomouc putovní výstavu Cecilie Markové Podobenství duší.

2009

O. s. abcd připravilo pro Galerii hlavního města Prahy výstavu Prinzhornova sbírka, art brut z legendární kolekce německého psychiatra. Kurátorkami výstavy, která se konala v Domě U Kamenného domu v Praze, byly Ivana Brádková a Terezie Zemánková.

Muzeum umění Olomouc uspořádalo pod kurátorským vedením Aleny Nádvorníkové výstavu Art brut in the Czech Lands. Mediumists, Solitaires, Psychotics v Českém centru v Bruselu.

2010

Kurátorka Anežka Šimková připravila pro Galerii výtvarného umění v Chebu a olomouckou galerii Patro výstavu medijní kreslířky Vlasty Kodríkové Z jiných světů.

Slovenská národní galerie uspořádala 8. ročník mezinárodního trienále insitního umění INSITA 2010. Součástí přehlídky byla tématická výstava Textilné umenie v koncepci Laurenta Danchina.

Sběratel Pavel Konečný představil svoji kolekci lidového a naivního umění a art brut na výstavě Umělci čistého srdce III. v liberecké galerii U Rytíře.

V rámci Normálního festivalu zaměřeného na podporu kreativity lidí s mentálním handicapem uspořádalo o.s. abcd ve spolupráci a o.s. Inventura výstavu Art brut: Josef Hofer v Rakouském kulturním fóru a výstavu Art brut: Justyna Matysiak v Polském institutu.

2011

O.s. abcd připravilo pro pražské Muzeum Montanelli výstavu Anatomia Metamorphosis, na které představilo tvorbu Anny Zemánkové, Luboše Plného a Františka Dymáčka.

*) Tento přehled je výběrový a neklade si za cíl obsáhnout veškeré dění na poli art brut v daném regionu.

Budeme Vám velmi vděčni za doplnění výstav, které ušly naší pozornosti. KONTAKTUJTE NÁS

ve světě . v České republice . umění outsiderů a jeho historický, společenský, politický a umělecký kontext
(c) art brut zemankova@artbrut.cz, powered by PureHTML