Eva Koťátková

1_1

Eva Koťátková 

Absolventka Akademie výtvarných umění v Praze Eva Koťátková se systematicky věnuje tématům moci, manipulace, diskriminace a kontroly ze strany institucí vůči jedinci. Často se v jejích dílech objevuje téma dětství a školství – a děti také zve ke spolupráci. Ve svých pětadvaceti letech si znovu podala přihlášku na základní školu, ta jí však byla zamítnuta. Roku 2007 se stala laureátkou Ceny Jindřicha Chalupeckého. Koťátková se také dlouhodobě zabývá uměleckou tvorbou tzv. outsiderů a její konfrontací se světem kulturních institucí – příkladem mohou být umělci z Haus der Künstler (Domu umělců) při rakouské psychiatrické klinice Gugging, z níž se dnes stalo umělecké centrum. V roce 2013 se představila na mezinárodní výstavě v rámci benátského Bienále současného umění projektem Asylum, který snoubil instalaci s kresbou, koláží a živou performancí. Při jeho tvorbě zúročila své zkušenosti z návštěv psychiatrické nemocnice v Bohnicích v Praze a výtvarnou formou přiblížila pocity a prožitky místních pacientů. Art brut či outsider art se také stalo tématem její disertační práce, kterou obhájila roku 2015 na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. Jejím praktickým výstupem byla výstava Dvouhlavý životopisec a muzeum představ spojená se sérií site-specific performancí v areálu bohnické léčebny. Eva Koťátková stála také u založení platformy Institut úzkosti

 

A graduate of the Academy of Fine Arts in Prague, Eva Koťátková systematically deals with the themes of power, manipulation, discrimination, and control by institutions over the individual. The theme of childhood and schooling often appears in her works - and she invites children to collaborate with her. At the age of twenty-five, she reapplied for basic school, but was rejected. In 2007, she won the Jindřich Chalupecký Prize. Koťátková has also long been concerned with the artistic work of so-called outsiders and its confrontation with the world of cultural institutions - an example being the artists of the Haus der Kunst (House of Artists) at the Austrian psychiatric clinic Gugging, which has now become an art center. In 2013, it was presented in an international exhibition at the Venice Biennale of Contemporary Art with the project Asylum, which combined installation with drawing, collage, and live performance. In its creation, she drew on her experiences from visits to the psychiatric hospital in Bohnice, Prague, and thus brought the feelings and experiences of local patients closer in an artistic form. Art brut or outsider art also became the topic of her dissertation, which she defended in 2015 at the Academy of Arts, Architecture and Design in Prague. Her practical work was the exhibition The Two-Headed Biographer and the Museum of Notions, combined with a series of site-specific performances in the grounds of the Bohnice hospital. Eva Koťátková also founded the platform Institute of Anxiety


* 1982, Československo

Copyright © 2024 Artbrut.cz | design Olga Ludvíková & osCommerce implementation by PureHTML