Maurizio Cattelan

Maurizio Cattelan

Italský umělec Maurizio Cattelan patří již od konce 90. let minulého století mezi vlivné osobnosti mezinárodní umělecké scény. Často spojuje hyperrealistou sochu a vycpaná zvířata s politicky a sociálně provokativními tématy. Jeho pohled na popkulturu je otře satirický a vysmívá se současné společnosti, hraje s ní ironickou hru. Věhlas získal sochou La Nona Ora z roku 1999, která představuje papeže Jan Pavla II. zasaženého meteoritem. V té době se Cattelan začal rovněž věnovat kurátorské a vydavatelské činnosti. V roce 2001 vytvořil sochu Him, kterou vystavil na nádvoří bývalého varšavského ghetta. Jednalo se o klečící a modlící se postavu Adolfa Hitlera. Masový vrah a diktátor prosí za odpuštění. Přes zřejmou ironii dílo vyvolalo značné kontroverze. Podobnou nevoli vyvolala i instalace Ave Maria z roku 2007. Gesto rukou jasně odkazuje k nacistickému pozdravu, další inspirací byl ale slavný obraz Jacquese-Louise Davida Přísaha Horatiů (1784). Gesto tak získává další rozměr, rozšíření historického kontextu, nabývá obecnosti a univerzálnosti.   

 

Italian artist Maurizio Cattelan (1960) has been one of the influential figures on the international art scene since the late 1990s. Cattelan often combines hyperrealist sculpture and stuffed animals with politically and socially provocative themes. His take on pop culture is abrasively satirical and pokes fun at contemporary society, playing an ironic game with it. He gained fame with the statue La Nona Ora from 1999, which represents Pope John Paul II hit by a meteorite. At the time, Cattelan also took up curating and publishing. In 2001, he created the sculpture Him, which he exhibited in the courtyard of the former Warsaw ghetto. It consisted of a kneeling and praying figure of Adolf Hitler. The mass murderer and dictator begs for forgiveness. Despite the obvious irony, the work caused considerable controversy. A similar controversy was sparked by the 2007 installation Ave Maria. The hand gesture clearly refers to the Nazi salute, but another inspiration was Jacques-Louis David’s famous painting The Oath of the Horatii (1784). The gesture thus acquires an additional dimension, an extension of the historical context, and takes on a generality and universality.      


(1960, Itálie)

Copyright © 2024 Artbrut.cz | design Olga Ludvíková & osCommerce implementation by PureHTML