Iveta Horváthová

Iveta Horváthová 

 

Romskou dívku odložila matka do kojeneckého ústavu, odkud si ji později brávala na prázdniny do nové rodiny. Tam byla Iveta v dětském věku údajně zneužívána oběma rodiči a později se stala terčem šikany a fyzického násilí i v dětském domově. V té době ji začaly pronásledovat sluchové halucinace a bludy, ve kterých ji komiksové postavy nabádaly k nesmyslným úkonům. V patnácti letech se začala učit tkadlenou a krátce pracovala v továrně v Hronově, ale když definitivně opustila dětský domov, žila na ulici. Vykonávala různé pomocné práce, ovšem její zaměstnanecké poměry většinou skončily kvůli silným záchvatům vzteku či pokusům o sebevraždu. Později byla hospitalizována v psychiatrické nemocnici v pražských Bohnicích a začala pravidelně navštěvovat arteterapeutické ateliéry. Vytváří kvazi automatické abstraktní kresby, kreslí také krajinné výjevy či portréty, zejména pak žen a démonů, či satirické podobizny politiků. Pod pseudonymem Rimini Fíli píše také básně a pohádky pro dospělé. 

 

A Romani girl was abandoned by her mother in an infant care institution, from where she would later be taken to a new family for holidays. There, Iveta was allegedly abused by both parents as a child and later became the target of bullying and physical violence in the children’s home. At this time, she began to be haunted by auditory hallucinations and delusions in which comic book characters urged her to perform senseless acts. At the age of 15, she began learning to weave and worked briefly in a factory in Hronov, but when she finally left the orphanage, she was living on the streets. She did various menial jobs, but her employment mostly ended due to severe outbursts of rage or suicide attempts. Later, she was hospitalized in a psychiatric hospital in Bohnice and began to regularly visit art therapy studios. She creates quasi-automatic abstract drawings, she also draws landscape scenes or portraits, especially of women, demons, or satirical images of politicians. Under the pseudonym Rimini Fíli, she also writes poems and fairy tales for adults.


(1967, Československo)

Copyright © 2024 Artbrut.cz | design Olga Ludvíková & osCommerce implementation by PureHTML