Martin Gerboc

Martin Gerboc

Díla Martina Gerboce, absolventa Vysoké školy výtvarných umění v Bratislavě, jsou jasným vzepřením proti tradičnímu chápání malovaného obrazu v kontextu výtvarného umění. Jeho obrazy jsou více hudebními kolážemi a remixy než klasicky komponovanými malbami. Jednotlivé složky díla jsou vrstveny přes sebe, vzájemně se narušují i doplňují, reliéfně vyrůstají z povrchu obrazu a vzápětí se do něj opět noří a postupně zanikají. U Gerboce se v obrazech čas mísí, odkazy ke kabaretu jsou spojeny se symbolikou nacismu a třetí říše, v menší míře i s odkazy ke komunistické ideologii. Gerboc tak není pouhým malířem, jeho metoda je celistvější, zahrnuje také další možnosti uměleckého vyjádření. Zkoumá potenciál slova a myšlenky, aby v zásadě neustále docházel k pocitům prázdnoty a nemožnosti vyjádření toho, co stálo na prahu idejí a zaniklo dříve, než získalo nějaký obecnější význam či tvar. Gerbocova vize světa je neúprosně kritická, nelítostná i krutě cynická. Scény z jeho obrazů jsou zdánlivě cizí, nepatří nikam, jsou noční můrou všech a nikoho, jsou to obrazy neviděné a neviděného. Gerbocovy obrazy v pravém smyslu nejsou, neexistují, jsou to myšlené ideje a vize, které jsou popřeny dříve, než jsou dokončeny, dříve než olej a akryl zaschnou na plátně.

 

 

The works of Martin Gerboc (1971) are a clear defiance against the traditional understanding of the painted image in the context of fine art. His paintings are more musical collages and remixes than classically composed paintings. The individual components of the work are layered over each other, both distorting and complementing each other, growing in relief from the surface of the painting only to be reinserted and gradually disappear. In Gerboc’s paintings, time mixes, references to the cabaret are linked to the symbolism of Nazism and the Third Reich, and to a lesser extent, references to communist ideology. Martin Gerboc is thus not merely a painter, his method is more holistic, encompassing other possibilities of artistic expression, exploring the possibilities of words and ideas, in order, in principle, to continually arrive at feelings of emptiness and the impossibility of expressing what stood on the threshold of ideas and disappeared before it acquired any more general meaning or shape. Gerboc’s vision of the world is relentlessly critical, unrelenting, and cruelly cynical. The scenes in Martin Gerboc’s paintings are seemingly alien, they belong nowhere, they are the nightmare of everyone and no one, they are images unseen and of the unseen. Gerboc’s paintings do not exist in the true sense, they are thought ideas and visions that are denied before they are finished, before the oil and acrylic dry on the canvas.


(1971, Československo)

Copyright © 2024 Artbrut.cz | design Olga Ludvíková & osCommerce implementation by PureHTML