Xénia Hoffmeisterová

Xénia Hoffmeisterová

 

Pochází ze Slovenska, do Čech přesídlila roku 1981 a vystudovala zde scénografii a kostýmní tvorbu na Divadelní fakultě Akademie múzických umění. Také její volná tvorba (vyjadřuje se širokou škálou médií od klasické malby a kresby přes grafiku a asambláže až po plastiku a instalaci) nese zřetelné stopy divadelního vidění. Každý obraz je samostatnou alegorickou scénou s množstvím kulis a rekvizit, mezi nimiž se odehrává dramatický děj. Tvorba Hoffmeisterové je narativní, vypráví příběhy vycházející z historie (v několika svých projektech reflektovala především holokaust) a směřující do budoucnosti, kterou zasazuje do apokalyptické krajiny obydlené lidmi-roboty zbavenými individuality. Její tvorba bývá označována jako fantazijní expresionismus – předměty v jejích dílech ožívají a jsou obdařeny vlastní vůlí, zatímco člověk se stává unifikovanou součástkou v mašinerii, která neodvratně spěje k jeho zániku. 

 

Originally from Slovakia, Hoffmeisterová moved to Bohemia in 1981 to study set and costume design. Her free work (she expresses herself in a wide range of media, from classical painting and drawing to graphics and assemblages to sculpture and installation) also bears clear traces of her theatrical vision. Each painting is a self-contained allegorical scene with a multitude of backdrops and props, among which a dramatic plot unfolds. Hoffmeisterová‘s work is narrative, telling stories based on history (in several of her projects she has reflected primarily on the Holocaust) and pointing to the future, which she sets in an apocalyptic landscape inhabited by human robots deprived of individuality. Her work is often described as fantasy expressionism - the objects in her works come to life and are endowed with their own will, while man becomes a unified part in a machine that inevitably leads to his demise.


(1958, Československo)

Copyright © 2024 Artbrut.cz | design Olga Ludvíková & osCommerce implementation by PureHTML