Jana Kasalová

Jana Kasalová 

 

Pochází ze sklářské rodiny, vystudovala Fakultu výtvarných umění na Vysokém učení technickém v Brně. Sama pracuje s různými médii, ale nejčastěji se věnuje malbě a kresbě. Ve své tvorbě se dlouhodobě zabývá interpretací krajiny a kartografie, těla a lidské stopy v krajině nebo pojmem zvířete a proměny v něj. Ve svých čtrnácti letech začala pravidelně cestovat a nejspíš právě tento nomádský aspekt jejího života ji přivedl k práci s mapami. Zatímco hledala samu sebe, začala vytvářet mapy nových zemí a kontinentů, ve kterých se mísí realita s imaginací. Postupem času se do jejích děl dostalo také písmo. Zásadní roli sehrává v pracích, v nichž pracuje s turistickými mapami sudetského pohraničí. Kasalová na nich škrtá, začerňuje, doplňuje dvojjazyčné názvy a mění je dle historické zkušenosti. Jindy zase mapy muchlá a vkládá do prosklených kazet, jako například v sérii zabývající se zániky impérií, které poukazují na pomíjivost geopolitických řádů.

 

Jana Kasalová comes from a family of glassmakers. She works with various media, but mostly with painting and drawing. Her work has long been concerned with the interpretation of landscape and cartography, the body and the human trace in the landscape, or the notion of the animal and the transformation into one. At the age of fourteen she began to travel regularly, and it was probably this nomadic aspect of her life that led her to work with maps. While searching for herself, she began to create maps of new countries and continents, mixing reality with imagination. As time went on, writing also found its way into her work. It plays a fundamental role in her art, in which she works with tourist maps of the Sudeten borderlands. Kasalová crosses them out, blackens them, adds bilingual names, and changes them according to historical experience. At other times, she crumples the maps and puts them in glass cartridges, such as in the series dealing with the decline of empires, which point to the transience of geopolitical orders.


(1974, Československo)

Copyright © 2024 Artbrut.cz | design Olga Ludvíková & osCommerce implementation by PureHTML