Přemysl Martinec

Přemysl Martinec

 

Žije v malé vesnici Kadlín nedaleko Mělníka. Vystudoval pedagogickou fakultu, obor česká literatura a výtvarná výchova, učení se ale věnuje až poslední dobou – vede v Praze keramický kroužek. Tvorba keramických plastik je vedle kresby, malby a výroby masek jedním z jeho oblíbených médií. Od 80. let si vede kreslený „deník“. Do sešitů, které stále nosí při sobě, si v každé volné chvíli obsedantně zaznamenává výjevy, jež na první pohled působí jako políčka komiksového příběhu. V zobrazených tvarech lze sice vysledovat antropomorfní či zoomorfní rysy, o žádné konkrétní podoby se ale nejedná. Autor není veden předem stanoveným záměrem ani nesleduje žádný příběh. Jeho tvůrčí akt je automatický podobně jako u kreslících spiritistických médií. Z drobných kreseb pak vybírá náměty, které pastelkami či temperou rozvádí do větších formátů a zřetelnějšího tvarosloví. Od roku 1999 se Přemysl Martinec účastní akcí Skupiny českých a slovenských surrealistů. 

 

Martinec lives in the small village of Kadlín near Mělník. He graduated from the Faculty of Education, majoring in Czech Literature and Art Education, but he has been teaching only recently, when he leads a ceramics club in Prague. The creation of ceramic sculptures is one of his favorite mediums alongside drawing, painting and mask making. He has kept a drawn “diary” since the 1980s. In his notebooks, which he carries with him at all times, he obsessively records scenes that at first glance look like the panels of a comic book story. Although anthropomorphic or zoomorphic features can be traced in the shapes depicted, there are no specific forms. The author is not guided by a predetermined intention or following any story. His creative act is automatic, similar to that of the drawing of spirit mediums. He then selects themes from small drawings, which he develops in crayon or tempera into larger formats and more distinct morphologies. Since 1999, Přemysl Martinec has participated in the events of the Group of Czech and Slovak Surrealists.


(1957, Československo)

Copyright © 2023 Artbrut.cz | design Olga Ludvíková & osCommerce implementation by PureHTML