Óscar Morales

Óscar Morales 

 

Óscar Morales je vyučený mechanik a elektrikář. Krátce po povinné vojenské službě byl poprvé hospitalizován kvůli symptomům paranoidní schizofrenie. Pobýval střídavě v domácí péči a v psychiatrické léčebně, kde se v necelých padesáti letech rozhodl zůstat natrvalo. Zde se začal naplno věnovat umělecké tvorbě a účastnit se mnoha tvůrčích i technologických workshopů. V jeho kresbách se prolínají autobiografické momenty s lidskou i zvířecí anatomií, technickými a mytologickými prvky, vše v jednom celistvém kosmu. Morales pracuje s vlastním „vzorcem abecední a číselné valence“, v němž je každé písmeno abecedy přiřazeno k číselnému protějšku. Na základě tohoto vzorce fungují Moralesovy imaginární superpočítače, které jsou složené nejen ze spletitých elektrických obvodů, ale také z biologické hmoty, od atomů přes buňky až po celá lidská těla. Jeho vzorec a na něm postavené vynálezy mají sloužit všem a přispět ke zlepšení světa. Od roku 2012 působí v radiostanici Radio Estación Locura, kterou založil psycholog Ernesto Bouey pro své pacienty v Psychiatrickém institutu Dr. Josého Horwitze Baraka v Santiagu de Chile. 

 

Morales is a trained mechanic and electrician. Shortly after his compulsory military service, he was first hospitalized for symptoms of paranoid schizophrenia. He alternated between home care and a psychiatric hospital, where he decided to stay permanently when he was nearly 50 years old. Here he began to devote himself fully to artistic creation and to participate in many creative and technological workshops. His drawings interweave autobiographical moments with human and animal anatomy, and technical and mythological elements all in one integral cosmos. Morales works with his own “formula of alphabetic and numerical valence” in which each letter of the alphabet is assigned to a numerical counterpart. This formula is the basis for Morales’ imaginary supercomputers, which are composed not only of intricate electrical circuits but also of biological matter, from atoms to cells to entire human bodies. His formula, and the inventions built on it, are meant to serve everyone, and help improve the world. Since 2012, he has worked at Radio Estación Locura, a radio station founded by psychologist Ernesto Bouey for his patients at the Dr. José Horwitz Baraka Psychiatric Institute in Santiago de Chile.


(1951, Chile)

Copyright © 2024 Artbrut.cz | design Olga Ludvíková & osCommerce implementation by PureHTML