Jiří Petrbok

Jiří Petrbok

 

Jiří Petrbok je výrazná postava současné malby. Svým dílem i jako vedoucí ateliéru na pražské Akademii výtvarných umění ovlivnil celou generaci umělců. Na výtvarné scéně se pohybuje od konce 80. let minulého století. Ve své tvorbě navazuje na práce starých mistrů, stejně jako reaguje na tvorbu svých vrstevníků. Jeho obrazy mají nezřídka politický kontext či obsahují přímé sociální komentáře. Petrbok pracuje se symboly zdánlivě nahodile, jako by se jednalo o nezávaznou hru. Rámcem pro vznik a vývoj obrazu bývá u Petrboka konkrétní interiér, nezřídka je obrazový prostor odrazem, dokonce i citací místa, v němž má být či bude dílo instalováno. Petrbok často pracuje v sériích, které mnohdy vznikají souběžně. Jsou sice jasně ohraničené, ale v řadě případů na sebe v detailech odkazují a vlastně se vzájemně doplňují. V posledních letech víc pracuje s motivy postaviček z dětských animovaných seriálů nebo komiksů. V obrazech však postavičky ztrácejí svou původní roztomilost a stávají se obludnými mutanty z nočních můr. Petrbok tak nachází hrůzu v prostředí, které je ostentativně milé a pozitivní. 

 

Jiří Petrbok (1962) is a significant figure in contemporary painting. Through his work, as well as by leading a studio at Prague’s Academy of Fine Arts, he has influenced a whole generation of artists. He has been on the art scene since the late 1980s. In his work, he follows the works of the old masters, as well as reacting to the work of his contemporaries. His paintings often have a political context or contain direct social commentary. Petrbok works with symbols seemingly at random, as if it were a casual game. The framework for the creation and development of a painting in Petrbok’s work is often a specific interior; the pictorial space is sometimes a reflection, even a quotation of the place in which the work should be or will be installed. Petrbok often works on series, which are often created simultaneously. Although they are clearly delineated, in many cases they refer to each other in detail and actually complement each other. In recent years, he has been working more with motifs of characters from children’s animated series or comics. In the paintings, however, the characters lose their original cuteness and become monstrous mutants from nightmares. They find horror in an environment that is ostentatiously sweet and positive. 


(1962, Československo)

Copyright © 2024 Artbrut.cz | design Olga Ludvíková & osCommerce implementation by PureHTML