Pascal Vonlanthen

Pascal Vonlanthen

 

Pascal Vonlanthen působí v ateliéru Creahm ve Fribourgu. Jeho tvorba se pohybuje na hranici kresby a písma, v rovině příbuzné konkrétní poezii. Sám přitom číst ani psát neumí, ale písmena kopíruje například z novin. Reprodukované znaky jsou deformovány klesající či stoupající linií, opakují se, mísí se a spojují s prvky, které jsou někdy abstraktní, jindy figurální, a vytvářejí komplexní grafické kompozice. Tím, že Vonlanthen do centra díla staví sémantický chaos, nabízí divákovi nový, podvratný pohled na jazyk a informace a vyzývá ho k vlastnímu hledání nového smyslu. 

 

Pascal Vonlanthen works at CREAHM studio in Fribourg. His work straddles the line between drawing and writing, on a plane akin to concrete poetry. He cannot read or write himself, but copies letters from newspapers, for example. The reproduced characters are deformed by a descending or ascending line, they repeat, mix, and combine with elements that are sometimes abstract, sometimes figurative, creating complex graphic compositions. By placing semantic chaos at the center of the work, it offers the viewer a new, subversive perspective on language and information, and challenges them to search for new meaning on their own. 


(1957, Švýcarsko) 

Copyright © 2024 Artbrut.cz | design Olga Ludvíková & osCommerce implementation by PureHTML