Helen Butler Wells

1054
1056
1054
1

Počátkem 20. století vzkvétalo v Evropě i Spojených státech spiritistické hnutí. New York nebyl v tomto směru výjimkou. Mezi tamními spiritistickými sdruženími najdeme i skupinu Jansenistů, kterou založila Helen Butler Wells. Prostřednictvím svého předčasně zemřelého syna Helen rozmlouvala s duchy významných historických postav, s americkými Indiány, ale také s návštěvníky z Marsu a Jupiteru.
Pod jejich vlivem vytvořila řadu automatických kreseb, z nichž některé jsou podepsané jako Instrument Number 1.
Roku 1919 se jí zmocnil duch umělce ze dvora portugalského krále Alfonse III. jménem Eswald. Kresby tužkou doplněné písmem, které vznikly pod jeho vedením, jsou vytvořeny jediným tahem ruky. Jejich tvarosloví odráží inspiraci secesí a symbolismem a odkazuje k ilustracím pohádek a fantaskní literatury té doby.


1854 . ? . USA
1940 . ? . USA

Copyright © 2024 Artbrut.cz | design Olga Ludvíková & osCommerce implementation by PureHTML